Thông minh

Anh Ninh Hải Lâm luôn chú trọng đến độ nhạy bén của bảo vệ. Huấn luyện cho đội ngũ anh em bảo vệ đúng kỹ năng, kỹ thuật. Tập trung trong công việc.

Luôn giữ tác phong chuyên nghiệp trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Luôn lấy an toàn của mục tiêu làm mục đích lớn nhất.

☞ Có thể bạn quan tâm